LAIMĖK SU ORLEN

01-11-2019  

Orlen_akcija_B1.jpg

 
 Žaidimo dalyviai, užpildydami ir į žaidimo dėžę įmesdami žaidimo kuponą, patvirtina savo sutikimą su žaidimo „Laimėk su ORLEN“ taisyklėmis:

Žaidimo „Laimėk su ORLEN“ taisyklės

1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS
1.1. Žaidimo organizatorius – Akcinė bendrovė ORLEN Baltics Retail, į.k. 166920025, esanti adresu J.Jasinskio g. 16B, 03163 Vilnius, Lietuva.
2. ŽAIDIMO TERITORIJA
2.1. Žaidimas organizuojamas ir vykdomas visose Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančiose ORLEN degalinėse (toliau – ORLEN degalinės).
3. ŽAIDIMO TRUKMĖ
3.1. Žaidimo pradžia – 2019 m. lapkričio 1 d., pabaiga – 2020 m. kovo 15 d.
3.2. Pagrindinio prizo laimėtojas išaiškinamas 2020 m. kovo 27 d.

4. ŽAIDIMO DALYVIAI
4.1. Žaidime gali dalyvauti visi 18 m. ir vyresni asmenys, išskyrus Žaidimo organizatoriaus darbuotojus ir jų šeimos narius (darbuotojo šeimos nariai yra sutuoktinis, nepilnamečiai vaikai, darbuotojo ir jo sutuoktinio tėvai).

5. ŽAIDIMO PRIZINIS FONDAS
5.1. Pagrindinis prizas – 1000 Eur vertės kortelė degalams ORLEN degalinėse įsigyti – 1 laimėjimas.
5.2. Kiti prizai:
5.2.1. Savaitiniai prizai – 100 Eur vertės kortelės degalams ORLEN degalinėse įsigyti. Bendras galimų laimėti prizų skaičius – 20 vnt.
5.2.2. Savaitiniai prizai – 30 Eur vertės kuponai degalams ORLEN degalinėse įsigyti. Bendras galimų laimėti prizų skaičius – 100 vnt.
5.2.3. Momentiniai prizai – nutrinamas 6 ct/l, 7 ct/l ar 8 ct/l nuolaidos kuponas degalams ORLEN degalinėse (toliau – Nuolaidos kuponas). Konkreti Nuolaidos kuponu suteikiama nuolaida paaiškėja nutrynus gautą Nuolaidos kuponą. Momentinis prizas įteikiamas kiekvienam Žaidimo dalyviui.

6. DALYVAVIMO ŽAIDIME SĄLYGOS

6.1. Norint dalyvauti Žaidime reikia ORLEN degalinėje įsigyti bet kurią iš šių prekių, paslaugų ir/ar jų komplektą (toliau - Žaidime dalyvaujančios prekės):
• Dešrainis + Kava (bet kurios rūšies ir dydžio puodelis)
• Dešrainis + O!Shop vandens buteliukas (bet kurio dydžio)
• Dešrainis + O!Shop sultys
• 2 (du) dešrainiai
• 2 (du) kavos puodeliai (bet kurios rūšies ir dydžio puodeliai)
• 2 (du) O!Shop sulčių buteliukai
• 2 (du) O!Shop vandens buteliukai (bet kurio dydžio)
• ORLEN langų skystis
• ORLEN tepalai
• bet kuri plovyklos programa
• ne mažiau kaip 30 litrų bet kurios rūšies degalų.
6.2. Kiekvienas pirkėjas, Žaidimo laikotarpiu įsigijęs Žaidime dalyvaujančių prekių, gauna momentinį prizą – Nuolaidos kuponą. Konkreti Nuolaidos kuponu suteikiama nuolaida (6 ct/l, 7 ct/l ar 8 ct/l nuolaida degalams ORLEN degalinėse) paaiškėja nutrynus Nuolaidos kuponą.
6.3. Norint laimėti savaitinius Žaidimo prizus bei pagrindinį Žaidimo prizą, reikia, įsigijus Žaidime dalyvaujančių prekių, užpildyti Žaidimo kuponą nurodant savo vardą ir telefono numerį. Užpildytas Žaidimo kuponas įmetamas į degalinėje esančią Žaidimo dėžę.
6.4. Vieno asmens užpildytų Žaidimo kuponų skaičius neribojamas. Su vienu užpildytu Žaidimo kuponu vienas Žaidimo dalyvis turi galimybę laimėti vieną Žaidimo prizą. Vienas Žaidimo dalyvis per visą Žaidimo laikotarpį turi galimybę laimėti tik vieną savaitinį prizą (30 Eur vertės kuponą degalams ar 100 Eur vertės kortelę degalams), t.y. asmuo laimėjęs 30 Eur vertės kuponą ar 100 EUR vertės kortelę degalams, daugiau 30 Eur vertės kupono degalams bei 100 Eur vertės kortelės degalams laimėti negalės, tačiau jis galės laimėti pagrindinį Žaidimo prizą.

7. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PRIZŲ ĮTEIKIMO TVARKA
7.1. Momentinis prizas – nutrinamas Nuolaidos kuponas – iš karto įteikiamas pirkėjui ORLEN degalinėje, atsiskaitant už perkamas Žaidime dalyvaujančias prekes.
7.2. Kiekvienos Žaidimo savaitės paskutinę darbo dieną traukiant laiminguosius kuponus iš visų gautų užpildytų Žaidimo kuponų atsitiktinės atrankos būdu nustatomi Žaidimo savaitinių prizų laimėtojai:
7.2.1. 30 Eur vertės kuponų degalams laimėtojai - 5 vnt./sav. Žaidimo laimėtojus išaiškina Žaidimo organizatorius. Laimėtojų duomenys viešai neskelbiami.
7.2.2. 100 Eur vertės kortelės degalams laimėtojas - 1 vnt./sav. Žaidimo laimėtoją Žaidimo transliacijų radijo stotyse metu išaiškina radijo laidos vedėjai. Su laimėtoju UAB „RADIOCENTRAS“ atstovai bandys susisiekti Žaidimo kupone nurodytu telefono numeriu radijo laidos transliacijos metu.
7.3. Pagrindinio prizo - 1000 Eur vertės kortelės degalams ORLEN degalinėse įsigyti - laimėtojas atsitiktinės atrankos būdu Žaidimo vykdymui pasitelktos radijo stoties eteryje bus išaiškintas 2020 m. kovo 27 d., iš per visą Žaidimo laikotarpį gautų tinkamai užpildytų Žaidimo kuponų. Su pagrindinio prizo laimėtoju UAB „RADIOCENTRAS“ atstovai bandys susisiekti Žaidimo kupone nurodytu telefono numeriu radijo laidos transliacijos metu. Jei laimėtojo užpildytame Žaidimo kupone nurodytu telefono numeriu su pagrindinio prizo laimėtoju neįmanoma susisiekti per 7 kalendorines dienas nuo pagrindinio prizo laimėtojo nustatymo dienos, jis netenka teisės į šį prizą ir pretenzijos dėl to nepriimamos. Tokiu atveju atsitiktinės atrankos būdu išaiškinamas kitas pagrindinio prizo laimėtojas, kuriam galioja tos pačios sąlygos dėl informavimo apie laimėjimą.
7.4. Su kiekvienu savaitinio ir/ ar pagrindinio prizo laimėtoju Žaidimo organizatorius susisiekia Žaidimo kupone nurodytu telefonu ir susitaria dėl prizo atsiėmimo laiko ir vietos.
7.5. Laimėtus 30 Eur vertės kuponus ar 100 Eur vertės korteles degalams ORLEN degalinėse įsigyti atsiimti galima Akcinės bendrovės ORLEN Baltics Retail centriniame biure, adresu J. Jasinskio g. 16B, Vilnius, arba pasirinktoje ORLEN degalinėje. Laimėtojas, atsiimantis prizą, privalo užpildyti prizo perdavimo – priėmimo aktą, kurį jam pateikia Žaidimo organizatoriaus atstovas.
7.6. Laimėtojai privalo atsiimti bei laimėtais 30 Eur vertės kuponais ir 100 Eur vertės kortelėmis degalams ORLEN degalinėse įsigyti pasinaudoti iki 2020 m. gruodžio 31 d., o 1000 Eur vertės kortele degalams ORLEN degalinėse įsigyti - iki 2021 m. gruodžio 31 d.
Jei prizai yra neatsiimami ir/ar jais nepasinaudojama iki nustatyto laiko, tai laimėtojas netenka į juos teisės ir Žaidimo organizatorius gali juos naudoti savo nuožiūra.
7.7. Pagrindinis Žaidimo prizas laimėtojui įteikiamas Akcinės bendrovės ORLEN Baltics Retail centriniame biure, adresu J. Jasinskio g. 16B, Vilnius. Laimėtojas, atsiimantis pagrindinį prizą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užpildyti prizo perdavimo – priėmimo aktą, kurį jam pateikia Žaidimo organizatoriaus atstovas.

8. ASMENS DUOMENYS
8.1. Dalyvaudamas Žaidime dalyvis sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi ir saugomi Žaidimo vykdymo, buhalterinės apskaitos vykdymo ir informavimo apie laimėjimą tikslais.
8.2. Asmens duomenų valdytojas – Akcinė bendrovė ORLEN Baltics Retail, į.k. 166920025, esanti adresu J.Jasinskio g. 16B, 03163 Vilnius, Lietuva. Dalyvio asmens duomenys gali būti teikiami Žaidimo organizatoriaus pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie susitarimų su Žaidimo organizatoriumi pagrindu tiesiogiai vykdo su Žaidimu susijusias funkcijas.
8.3. Žaidimo Dalyviai, užpildydami Žaidimo kuponą, patvirtina, kad nurodyti duomenys (vardas ir telefono numeris) yra jų, jie yra teisingi ir aktualūs. Draudžiama pateikti kitų asmenų duomenis.
8.4. Žaidimo dalyvis turi teisę prašyti, kad Žaidimo organizatorius leistų susipažinti su tvarkomais Žaidimo dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų, taip pat, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas. Pasirinkdamas dalyvauti Žaidime, Žaidimo dalyvis patvirtina, jog supranta, kad dalyvio pateiktų asmens duomenų tvakymas yra būtinas Žaidimo vykdymui, todėl nutraukus šių duomenų tvarkymą Žaidimo dalyvis praranda teisę dalyvauti Žaidime ir laimėti savaitinius ir pagrindinį Žaidimo prizą. Žaidimo savaitinių ir pagrindinio prizo laimėtojų asmens duomenų (vardo, pavardės, informacijos apie laimėtą prizą, o pagrindinio prizo laimėtojo taip pat ir asmens kodo bei adreso) tvarkymas privalomas pagal galiojančius teisės aktus.
8.5. Žaidimo organizatorius įsipareigoja sunaikinti Žaidimo kuponus su dalyvių asmens duomenimis ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį po pagrindinio prizo laimėtojo išaiškinimo, išskyrus laimėjusių dalyvių asmens duomenis, kurie, buhalterinės apskaitos vykdymo tikslais, privalomi tvarkyti pagal galiojančius teisės aktus.
9. NUOLAIDOS KUPONŲ IR LAIMĖTŲ PRIZŲ NAUDOJIMAS
9.1. Su Nuolaidos kuponu laikotarpiu nuo 2019-11-01, 08:00 val. iki 2020-04-19 dienos, 23:59 val.  ORLEN degalinėse taikoma vienkartinė 6 ct, 7 ct ar 8 ct už kiekvieną litrą nuolaida bet kurios rūšies degalams kai įvykdomos šios sąlygos:
9.1.1. Pirkėjui įsipylus degalų, prieš atsiskaitant, atitinkamą nuolaidą suteikiantį Nuolaidos kuponą būtina pateikti degalinės darbuotojui. Pritaikius atitinkamą nuolaidą, Nuolaidos kuponas pirkėjui negrąžinamas.
9.1.2. Nuolaida taikoma atsiskaitant grynaisiais pinigais arba banko kortele.
9.1.3. Su Nuolaidos kuponu suteikiama nuolaida nesumuojama su kitomis nuolaidomis; taip pat nesumuojamos kelių Nuolaidos kuponų nuolaidos.
9.1.4. Nuolaidos kuponą galima panaudoti tik vieną kartą.
9.1.5. Sugadinti ir/ar neoriginalūs Nuolaidos kuponai negalioja.
9.2. Pasinaudoti laimėtu 30 Eur vertės kuponu degalams ORLEN degalinėje įsigyti galima tik vieną kartą neviršijant jo vertės, ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. Viršijus kupono vertės sumą, priemoka grynaisiais ar banko kortele negalima (tokiu atveju už visą pirkimą privaloma atsiskaityti grynaisiais pinigais arba banko kortele, o kuponą panaudoti kitą kartą pilantis degalus). Panaudotas kuponas paimamas iš kliento.
9.3. Pasinaudoti laimėta 100 Eur vertės kortele degalams ORLEN degalinėse įsigyti galima vieno ar keleto pirkimų metu ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.
9.4. Pasinaudojant laimėtais 30 Eur vertės kuponais ar 100 Eur vertės kortelėmis degalams bei laimėta 1000 Eur vertės kortele degalams ORLEN degalinėse įsigyti nuolaidos netaikomos.
9.5. Prizai į pinigus ir kitus daiktus nėra keičiami. Už nepanaudotus Prizus dalyviams nėra atlyginama.
10. KITOS SĄLYGOS
10.1.  Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus mokėtinus mokesčius, susijusius su laimėtų prizų apmokestinimu, sumoka Žaidimo organizatorius, o laimėtojas privalo pateikti tam reikalingus duomenis.
10.2. Žaidimo dalyviui tenka bet kokios kitos išlaidos, susijusios su dalyvavimu Žaidime, prizų atsiėmimu, tolesniu prizo naudojimu bei kitos išlaidos, kurios šiose Taisyklėse Žaidimo organizatoriaus nėra nurodytos kaip dengiamos.
10.3. Žaidimo organizatorius neatsako ir nepriima skundų bei pretenzijų, jeigu Žaidimo kuponas užpildytas nesilaikant nustatytos jo pildymo tvarkos ar yra sugadintas taip, kad neįmanoma nustatyti pildžiusiojo duomenų, taip pat jei su laimėtoju neįmanoma susisiekti per šių taisyklių 7.3. punkte nurodytus terminus.
10.4. Žaidimo organizatorius nėra atsakingas, jei teisė gauti / panaudoti prizą negali būti realizuota dėl asmeninės Žaidimo dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo, panaudojimo tvarkos ir terminų pažeidimo. Tokiais atvejais jokia Žaidimo dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.
10.5. Žaidimo organizatorius turi teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, jeigu yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia taikytinus teisės aktus ar Žaidimo taisykles.
10.6. Visi su Žaidimu susiję skundai (išskyrus susijusius su laimėto pagrindinio prizo atsiėmimu ir panaudojimu) turi būti pateikti raštu, nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant tai įrodančius dokumentus ir siunčiami adresu Akcinė bendrovė ORLEN Baltics Retail, J.Jasinskio g. 16B, Vilnius arba el. paštu info@orlen.lt ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. Skundai, susiję su pagrindinio prizo laimėjimu, šiose taisyklėse nurodyta tvarka, turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Žaidimo organizatorius išanalizuoja pateiktus skundus ir per 30 dienų raštu pateikia savo atsakymą.
10.7. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas, iš anksto apie tai paskelbęs tinklalapyje www.orlen.lt.

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai