Privatumo politika


Akcinės bendrovės ORLEN Baltics Retail

PRIVATUMO POLITIKA


 

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip Akcinė bendrovė ORLEN Baltics Retail (toliau – Įmonė, mes) tvarko Jūsų asmens duomenis Privatumo politikoje nurodytais tikslais, taip pat informaciją apie Jūsų teises ir jų įgyvendinimą. Toliau bet koks asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Įmonė, vadinamas Duomenų subjektu.

2. Apie Įmonę

Įmonė reiškia Akcinę bendrovę ORLEN Baltics Retail, juridinio asmens kodas 166920025, buveinės adresas J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie Įmonę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais dap@orlen.lt.

3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Įmonės apie asmenį renkama informacija, kuri gali būti panaudota asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant vardą, pavardę, adresą, IP adresą, kurią apie asmenis Įmonė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame sutikime ar susitarime su Įmone nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią asmenų informaciją, su kuria Įmonė susipažįsta Jums susisiekus su Įmone socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Įmonės socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

Įmonė tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Toliau Jūs galite susipažinti, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis: kokius asmens duomenis tvarkome, kokiais tikslais tvarkome, kiek laiko juos saugome ir kokias turite teises.

4. Kokias teises turite ir kaip jomis pasinaudoti?

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Įmonė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įmonė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

4.1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, pirmiausia pateikiame šioje Privatumo politikoje (teisė būti informuotam). Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę (jei konkrečiu atveju toks patvirtinimas yra reikalingas).

Iš Jūsų tikimės, kad teikdami tokius prašymus nepiktnaudžiausite, laikysitės sąžiningumo ir protingumo principų.

4.2. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

4.3. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

(a)               Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

(b)               Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.

(c)               Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

               laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;

               kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;

               kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;

               laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

(d)               Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją Jums ar Jūsų pasirinktam duomenų valdytojui.

(e)               Jūs turite teisę BDAR 21 straipsnyje nustatyta tvarka nesutikti (prieštarauti), kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti (prieštarauti), kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno Privatumo politikoje nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta, kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.

4.4. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

5. Asmens duomenų tvarkymas, susijęs sutarčių su klientais, tiekėjais, partneriais ir pan. sudarymu ir vykdymu

Tvarky​​mo tikslas

Asmens duomenys

Teisinis pagrindas

Saugojimo terminas

Kitos pastabos

Fizinių asmenų, kuriems išduodamos kreditinės kuro kortelės, mokumo vertinimas

Iš UAB „Creditinfo Lietuva“ gaunamose pažymose nurodyti duomenys, pačių klientų pateiktose finansinėse ataskaitose nurodyti asmens duomenys

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)

Sutarties galiojimo metu, o jei patikrinus mokumą sutartis nesudaroma – iki sprendimo nesudaryti sutarties priėmimo

Duomenys perduodami duomenų tvarkytojams, kurie mums teikia serverių nuomos, IT paslaugas (grupės įmonė AB „ORLEN Lietuva“), verslo valdymo sistemą (UAB „Eurosoft LT“).

Juridinių asmenų, kuriems išduodamos kreditinės kuro kortelės, mokumo vertinimas

Su klientu ar potencialiu klientu juridiniu asmeniu susijusių fizinių asmenų (vadovų, akcininkų ir pan.) duomenys, nurodyti iš UAB „Creditinfo Lietuva“ gaunamose pažymose bei pačių klientų pateiktose finansinėse ataskaitose

B

DAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)

Sutarties galiojimo metu, o jei patikrinus mokumą sutartis nesudaroma – iki sprendimo nesudaryti sutarties priėmimo

Duomenys perduodami duomenų tvarkytojams, kurie mums teikia serverių nuomos, IT paslaugas (grupės įmonė AB „ORLEN Lietuva“), verslo valdymo sistemą (UAB „Eurosoft LT“).

Sutarčių dėl kuro mokėjimo kortelių išdavimo sudarymas ir vykdymas (su fiziniais asmenimis)

Vardas, pavardė, individualios veiklos pažymos numeris, korespondencijos adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, telefono numeris, el. pašto adresas, planuojamo sunaudoti kuro kiekis, faktiškai sunaudojamo kuro kiekis, kredito limitas (jei kortelė kreditinė), sąskaitų duomenys, duomenys apie apmokėjimą, įsiskolinimą ir kiti su sutarties vykdymu susiję asmens duomenys

BDAR 6 straipsnio b punktas (sutartis)

Sutarties galiojimo laikotarpiu

Duomenys perduodami duomenų tvarkytojams, kurie mums teikia serverių nuomos, IT paslaugas (grupės įmonė AB „ORLEN Lietuva“), verslo valdymo sistemas (UAB „Eurosoft LT“, SIA „IPS“).

Kuro kortelių turėtojų savitarnos zonos administravimas

Prisijungimo duomenys (sąskaitos numeris/kortelė, slaptažodis), vardas, pavardė, individualios veiklos pažymos numeris, korespondencijos adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, telefono numeris, el. pašto adresas, planuojamo sunaudoti kuro kiekis, faktiškai sunaudojamo kuro kiekis, kredito limitas (jei kortelė kreditinė), sąskaitų duomenys, duomenys apie apmokėjimą, įsiskolinimą, turimos kortelės ir kiti su sutarties vykdymu susiję duomenys

BDAR 6 straipsnio b punktas (sutartis)

Sutarties galiojimo laikotarpiu

Duomenys perduodami duomenų tvarkytojams, kurie mums teikia serverių nuomos, IT paslaugas (grupės įmonė AB „ORLEN Lietuva“), verslo valdymo sistemą (SIA „IPS“).

Sutarčių su tiekėjais, partneriais ir pan. (fiziniais asmenimis), sudarymas ir vykdymas

Tiekėjo ar partnerio vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, verslo liudijimo/individualios veiklos pažymos numeris (paslaugų teikėjo), banko sąskaitos numeris, informacija apie suteiktas paslaugas, kita su sutarties vykdymu susijusi informacija

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)

Sutarties galiojimo laikotarpiu

 

 

Duomenys perduodami duomenų tvarkytojams, kurie mums teikia serverių nuomos, IT paslaugas (grupės įmonė AB „ORLEN Lietuva“), verslo valdymo sistemą (UAB „Eurosoft LT“).

Sutarčių su klientais, tiekėjais, partneriais ir pan. (juridiniais asmenimis), sudarymas ir vykdymas

Kontrahento juridinio asmens darbuotojo ar atstovo vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys

BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)

Sutarties galiojimo laikotarpiu

Duomenys perduodami duomenų tvarkytojams, kurie mums teikia serverių nuomos, IT paslaugas (grupės įmonė AB „ORLEN Lietuva“), verslo valdymo sistemą (UAB „Eurosoft LT“).

Įgaliojimų išdavimas rangovų darbuotojams

Kontrahento juridinio asmens (tiekėjo) darbuotojo vardas, pavardė, gimimo data, įgaliojimo išdavimo data, suteikti įgaliojimai ir kiti įgaliojime nurodyti duomenys

BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)

Kol galioja įgaliojimas

Duomenys perduodami duomenų tvarkytojams, kurie mums teikia serverių nuomos, IT paslaugas (grupės įmonė AB „ORLEN Lietuva“), verslo valdymo sistemą (UAB „Eurosoft LT“).

Buhalterinės apskaitos tvarkymas

Vardas, pavardė, informacija apie gautas / suteiktas paslaugas ir parduotas prekes, kiti sąskaitose ir kituose buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodyti asmens duomenys

BDAR 6 straipsnis 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)

Duomenys saugomi buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais terminais, taip pat vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle

Duomenys perduodami duomenų tvarkytojams, kurie mums teikia serverių nuomos, IT paslaugas (grupės įmonė AB „ORLEN Lietuva“), verslo valdymo sistemą (UAB „Eurosoft LT“).

Archyvavimas

Duomenys, tvarkomi sutarčių su klientais, tiekėjais, partneriais ir pan. (tiek fiziniais, tiek juridiniais asmenimis) sudarymo ir vykdymo tikslais

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas, teisinė prievolė numatyta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100,  10.37 punkte

10 metų (pasibaigus sutarčiai)

Duomenys perduodami duomenų tvarkytojui, kuris mums teikia serverių nuomos, IT paslaugas (grupės įmonė AB „ORLEN Lietuva“).

Teisinių reikalavimų gynimas

Duomenys, tvarkomi sutarčių su klientais, tiekėjais, partneriais ir pan. (tiek fiziniais, tiek juridiniais asmenimis) sudarymo ir vykdymo tikslais

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – teisinių reikalavimų gynimas)

10 metų (pasibaigus sutarčiai)

Duomenys perduodami

teismams, valstybės institucijoms, sprendžiančioms ginčus, ginčo šalims, advokatams ir kitiems teisines paslaugas teikiantiems subjektams.


Duomenys taip pat perduodami duomenų tvarkytojams, kurie mums teikia serverių nuomos, IT paslaugas (grupės įmonė AB „ORLEN Lietuva“), verslo valdymo sistemas (UAB „Eurosoft LT“, SIA „IPS“).

6. Rinkodaros veiksmai

6.1. Tiesioginės rinkodaros komunikacija

Asmenų, kurie yra sulaukę 14 metų, suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti tiesioginės rinkodaros komunikaciją, atžvilgiu vykdome tiesioginę rinkodarą (siunčiame komercinius pasiūlymus, klientams – ir informaciją apie aktualias kuro kainas ir pan.). Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu tvarkome tokius asmens duomenis: vardas, pavardė, atstovaujamos įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi 3 metus nuo sutikimo davimo. Asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi asmens duomenys gali būti perduodami duomenų tvarkytojams, kuriuos pasitelkti būtina siekiant vykdyti tiesioginę rinkodarą (pavyzdžiui, duomenų tvarkytojui, tiekiančiam pranešimų siuntimo programinę įrangą), taip pat ORLEN S.A. grupės įmonėms, kurios mums teikia serverių nuomos ir techninio aptarnavimo paslaugas (AB „ORLEN Lietuva“).

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis 2 skyriuje nurodytu el. paštu.

6.2. Akcijų, žaidimų organizavimas

Atskirais atvejais, siekdami paskatinti pardavimus, mes galime organizuoti įvairias akcijas, žaidimus ir pan. Žaidimų organizavimo (galimybės dalyvauti žaidime sudarymo, laimėtojų nustatymo, prizų įteikimo ir pan.) tikslu mums gali tekti tvarkyti dalyvių asmens duomenis. Konkrečios žaidimų organizavimo tikslu tvarkomų asmens duomenų kategorijos priklauso nuo konkretaus žaidimo / akcijos. Paprastai žaidimų / akcijų organizavimo tikslu yra tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, duomenys, būtini nustatyti, ar įvykdytos žaidimo / akcijos sąlygos, laimėtas prizas, informacija apie jo įteikimą. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – sutarties dėl dalyvavimo žaidime / akcijoje vykdymas.

Žaidėjų asmens duomenys paprastai yra tvarkomi 1 mėnesį nuo žaidimo / akcijos pabaigos, laimėtojo – 1 mėnesį nuo prizo įteikimo.

Jei konkretaus žaidimo / akcijos vykdymo atveju asmens duomenų tvarkymo sąlygos skirtųsi nuo čia nurodytų, žaidėjai apie asmens duomenų tvarkymo sąlygas bus informuojami atskirai (žaidimo / akcijos taisyklėse, atskiru pranešimu ar pan.).

7. Automobilių panauda

Įmonė su darbuotojais sudaro automobilių panaudos sutartis. Tais atvejais, kai automobilis, kurio panauda suteikiama, priklauso ne darbuotojui, o trečiajam asmeniui, Įmonė tvarko ir tokio trečiojo asmens (automobilio savininko) asmens duomenis: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (adresas), automobilio valstybinis numeris, markė, modelis ir visi asmens duomenys esantys automobilio registracijos dokumente, techninės apžiūros rezultatų kortelėje, įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties ir/ar kasko draudimo liudijimuose.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – sutarties sudarymas ir vykdymas (jei panaudos sutartis sudaroma su automobilio savininku) arba teisėtas interesas (jei sutartis sudaroma su darbuotoju, kuriam automobilio savininkas yra davęs leidimą naudotis automobiliu ir suteikti jį panaudai).

Asmens duomenis panaudos sutarčių vykdymo tikslu tvarkysime iki sutarties pasibaigimo (vėliau tie patys asmens duomenys gali būti saugomi teisių gynimo tikslu).

8. Kandidatų atranka

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis: darbovietę, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, adresą, išsilavinimą, pavardę, telefono numerį, vardą, pageidaujamą darbą, gyvenimo aprašymo gavimo datą, informaciją apie Jūsų asmenines savybes, darbo patirtį (paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis), informaciją apie užsienio kalbų mokėjimą (kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai), gebėjimą dirbti kompiuterio programomis, kitą gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiamą informaciją; pageidaujamą atlyginimą, dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Jums sutikus, kreipsimės į Jūsų esamą darbdavį, o į buvusį darbdavį galime kreiptis savo teisėto intereso (atsirinkti tinkamą kandidatą) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies pagrindu siekdami patikrinti informaciją apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes (pavyzdžiui, darbo rezultatus, santykius su klientais ir/ar kolegomis, Jūsų darbo įvertinimą ir pan.). Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą ar atitinkamai nesutikti, kad mes kreiptumėmės į Jūsų buvusį darbdavį, pranešdami apie tai Politikos 2 punkte nurodytu el. paštu.

Savo teisėto intereso pagrindu duomenis apie kandidato nurodytą asmenį (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, asmens pateikta informacija) – buvusį ar esamą darbdavį ar rekomendaciją teikiantį asmenį, jo pateiktą informaciją – tvarkysime kandidato atrankos tikslu. Šiuo atveju mūsų teisėtas interesas yra išsirinkti tinkamą kandidatą į ieškomą poziciją. Šiuos duomenis sunaikinsime per 3 dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo.

Atskirais atvejais atlikdami tam tikrų administracijos darbuotojų atrankas turime gauti motininės įmonės ORLEN S.A. pritarimą asmens įdarbinimui ir dėl to perduodame šiai įmonei darbuotojų atrankos tikslu surinktus asmens duomenis. Kandidatai, kurių asmens duomenys turės būti perduoti ORLEN S.A., apie perdavimą bus informuoti atskirai.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis ilgesnį terminą, pasibaigus konkrečiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 3 darbo dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo. Jei Jūsų kandidatūra nėra pasirenkama, bet esate davęs sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tikslu pasiūlyti darbą ateityje, Jūsų sutikimo pagrindu duomenis saugosime 1 metus nuo atrankos pasibaigimo.

9. Vaizdo stebėjimas

Siekiant apsaugoti klientų, lankytojų, darbuotojų ir kitų asmenų, patenkančių į stebėjimo lauką, saugumą, šių asmenų ir Įmonės turtą, rinkti įrodymus apie pažeidimus, apginti savo teises, Įmonė vykdo vaizdo stebėjimą. Vaizdo stebėjimas vykdomas šių asmenų ir Įmonės teisėto intereso pagrindu. Vykdant vaizdo stebėjimą Įmonė tvarko šiuos asmens duomenis: atvaizdas, judėjimo trajektorija, asmenų turimi daiktai. Duomenys saugomi vieną mėnesį nuo jų įrašymo.

Prieiga prie vaizdo duomenų gali būti suteikiama duomenų tvarkytojui, kuris mums teikia serverių nuomos ir techninio aptarnavimo paslaugas (AB „ORLEN Lietuva“).

Vaizdo duomenis taip pat galime pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymus ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

10. Įmonės konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumas

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės konfidencialios informacijos apsaugą, Įmonės veiklos tęstinumą, saugant Įmonės informacines sistemas nuo įsilaužimo ir duomenų vagysčių, virusų, pavojingų interneto puslapių, kenkėjiškų programų, autorių teisių pažeidimo per techninę ir interneto prieigą bei kompiuterių tinklą nuo didelių apkrovų, Įmonė gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais bei informaciją, saugomą Įmonės elektroninėje įrangoje. Siekdama šių tikslų, Įmonė tvarko tokius savo darbuotojų ir asmenų, kurie siunčia ar gauna darbuotojų laiškus asmens duomenis: elektroninio pašto adresą, siuntėjo ar gavėjo vardą, pavardę, datą, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinį.

Duomenys surinkti konfidencialios informacijos apsaugos ir Įmonės informacinių sistemų nuo įsilaužimo ir duomenų vagysčių, virusų, pavojingų interneto puslapių, kenkėjiškų programų, autorių teisių pažeidimo per techninę ir interneto prieigą bei kompiuterių tinklą nuo didelių apkrovų, tikslais saugomi tikslu apginti teisinius reikalavimus 4 metus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 9 dalyje įtvirtintą nuostatą. Ginant teisinius reikalavimus duomenys gali būti pateikti tokiems duomenų gavėjams (duomenų valdytojams) kaip teismai, teisėsaugos institucijos, valstybės institucijos, sprendžiančios ginčus, ginčo šalims, advokatams ir kitiems teisines paslaugas teikiantiems subjektams.

11. Teisėtų interesų gynimas

Įmonė savo teisėto intereso pagrindu apginti savo teises, įskaitant civilinių ginčų atveju, tvarko byloje dalyvaujančių asmenų ar jų darbuotojų vardus, pavardes, asmens kodus, bylos aplinkybes, kitą su byla susijusią informaciją, viešai esančią informaciją. Duomenys gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms, advokatams ar antstoliams, vykdantiems išieškojimą. Duomenys sunaikinami praėjus 1 metams po galutinio bylos išsprendimo ir Įmonės reikalavimų visiško patenkinimo (jei reikalavimai patenkinti).

12. Įmonės vidaus administravimas (akcininkų teisių įgyvendinimas)

Įmonė vidaus administravimo tikslu (gavusi akcininko prašymą dėl teisės į informaciją įgyvendinimo) gali perduoti akcininkui bet kuriuos asmens duomenis (kurie užfiksuoti akcininkui teikiamuose dokumentuose). Perdavimas atliekamas vykdant Įmonei taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), asmens duomenys tvarkomi tik iki jų perdavimo akcininkui.

13. Susisiekite su mumis

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Įmone: telefonu, el. paštu, per socialinių tinklų paskyras ar siųsdami laišką Įmonės buveinės adresu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. el. pašto adresas, vardas, pavardė (jei nurodyti), vartotojo vardas (jei užklausa siunčiama per socialinio tinklo paskyrą), darbovietė (jei nurodoma), išsiųstų ir gautų pranešimų data, laikas, gavėjas, siuntėjas (kai pranešimas yra adresuotas Jums), turinys.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai. Jei pranešėte mums naujieną ir mes ją paskelbėme, komunikacijos su Jumis duomenys bus saugomi tol, kol skelbiame Jūsų pranešimo pagrindu sukurtą publikaciją.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

14. Interneto svetainė, slapukai

Mūsų interneto svetainėje ir mobiliojoje programėlėje yra naudojami slapukai ir kitos sekimo technologijos. Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes galime naudoti toliau apibūdintas slapukų rūšis, tačiau detalų ir aktualų naudojamų slapukų sąrašą rasite ČIA​.

Absoliučiai būtini slapukai.                                                                                        

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokių slapukų naudojimo pagrindas yra Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 73 straipsnio 4 dalis. Šie slapukai yra būtini svetainės veikimui ir mūsų sistemose negali būti išjungti. Dažniausiai jie naudojami kaip atsakas tam, ką Jūs darote svetainėje, pavyzdžiui, pradedate naršyti ar pasirenkate savo privatumo nustatymus. Šie slapukai nesaugo jokios Jus galinčios identifikuoti asmeninės informacijos ir jie yra ištrinami vos tik išjungiate svetainę.

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymų svetainėje skaičių ir stebėti svetainės lankytojų srautus tam, kad galėtume pagerinti svetainės veikimą. Jie leidžia mums žinoti, kurie svetainės puslapiai yra labiausiai ar mažiausiai lankomi ir stebėti, kaip lankytojai naršo svetainėje. Šiam tikslui naudojame „Google Analytics“. Surinkti duomenys nėra prieinami jokiai kitai šaliai. Slapukais surinkta informacija yra anoniminė, ja nesiekiama Jus identifikuoti ar daryti įtaką Jūsų naršymo patirčiai, kol lankotės svetainėje. Jeigu nesutiksite su šių slapukų naudojimu, nebūsite fiksuojamas apsilankymų statistikoje. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Komerciniai slapukai.

Šie slapukai, naudojami mūsų ir trečiųjų šalių, yra skirti siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą reklaminę informaciją, kuri galėtų jus sudominti. Mes naudojame slapukus, kurie renka duomenis apie Jūsų naršymo istoriją ir nustato Jūsų domėjimosi sritis, kad galėtume parodyti Jums aktualią rinkodaros informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Facebook, LinkedIn, YouTube ikonų įskiepiai

Šiame puslapyje yra naudojami Facebook, LinkedIn ir YouTube ikonų įskiepiai.

15. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse:

·         Paskyrą ORLEN Lietuvoje socialiniame tinkle Facebook (toliau –Socialinė paskyra).

Socialinėje paskyrose esančią informaciją tvarkome paskyros administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu. Socialinėse paskyrose esančios informacijos atskirai nesaugome (kai duomenys tvarkomi Socialinės paskyros administravimo tikslu), tačiau duomenys gali būti išsisaugomi, jei juos reikia tvarkyti kitu, pavyzdžiui, teisių gynimo, tikslu. Socialinę paskyrą administruojame kartu su bendru valdytoju – grupės įmone AB „ORLEN Lietuva“.

Jums apsilankius Socialinėje paskyroje, jos administratorius į Jūsų įrenginį įrašo slapukus, kurie renka asmens duomenis. Slapukai yra įrašomi tiek tuo atveju, jei esate registruotas socialinio tinklo vartotojas, tiek ir tuo atveju, jei neturite paskyros socialiniame tinkle. Mes prie surinktų jūsų asmens duomenų prieigos neturime ir iš socialinio tinklo administratorių galime gauti tik statistinę informaciją apie Socialinės paskyros lankomumą.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

16. Duomenų teikimas į trečiąsias valstybes

Socialinės žiniasklaidos tinklų duomenų valdytojai yra įsisteigę trečiosiose valstybėse, dėl kurių Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo.

Europos Sąjungos gyventojų duomenis, paskelbtus Facebook socialiniame tinkle, tvarko duomenų valdytojas „Meta Platforms Ireland Limited“ (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). Informaciją apie tai, kaip galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galite sužinoti šiuo adresu: https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation/.Turėdami nusiskundimų dėl „Meta Platforms Ireland Limited“ veiksmų tvarkant Jūsų asmens duomenis ar įgyvendinant (neįgyvendinant) Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą vadovaujančiai „Meta Platforms Ireland Limited“ priežiūros institucijai – Airijos duomenų apsaugos komisijai arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

17. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų įrenginių, kandidatų į darbuotojus, mūsų darbuotojų, ir iš savo sutarčių kontrahentų.

Mes atskleidžiame informaciją apie Jus mūsų pasitelktiems duomenų tvarkytojams (IT paslaugų, marketingo paslaugų teikėjams ir pan.).

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

          jei tai turime padaryti pagal įstatymą;

          ketinant parduoti Įmonės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;

          pardavus Įmonės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

18. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

19. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: https://vdai.lrv.lt/.

20. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

21. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Registruoti lankytojai apie jiems aktualius Privatumo politikos pakeitimus yra informuojami į jų paskyrą ir arba paskyroje nurodytą el. pašto adresą siunčiamu pranešimu. Kiti, neregistruoti, lankytojai aktualią Privatumo politikos redakciją gali rasti paspaudę kiekviename Interneto svetainės puslapyje. Atlikę reikšmingesnius privatumo politikos pakeitimus, mes stengsimės imtis papildomų veiksmų, kad atkreiptume Jūsų dėmesį į pakeitimus (paskelbsime naujieną su Privatumo politikos pakeitimų aptarimu, apie pakeitimų faktą informuosime atskira informacine juosta Interneto svetainėje ir pan.). Jei pageidaujate gauti atnaujintą Privatumo politiką asmeniškai, prašome pranešti apie tai 2 skyriuje nurodytu el. pašto adresu.

Detalus ir aktualus www.orlen.lt naudojamų slapukų sąrašas


Slapuko​​ pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis

Galiojimo laikas

Slapuko pobūdis (būtinas, funkcinis, analitinis, rinkodaros)

CookieConsent

Stores the user's cookie consent state for the current domain

1 metai

Būtinas

TS# [x3]

Used to ensure website security and fraud detection.

Iki sesijos pabaigos

Būtinas

ASP.NET_SessionId

 

Preserves the visitor's session state across page requests.

Iki sesijos pabaigos

Būtinas

__utm.gif

 

Google Analytics Tracking Code that logs details about the visitor's browser and computer.

Iki sesijos pabaigos

Statistika

__utmt

 

Used to throttle the speed of requests to the server.

1 diena

Statistika

__utmv

 

Saves user-defined tracking parameters for use in Google Analytics.

Iki sesijos pabaigos

Statistika

__utma

 

Collects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics

2 metai

Statistika

__utmb

 

Registers a timestamp with the exact time of when the user accessed the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.

1 diena

Statistika

__utmc

 

Registers a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.

Iki sesijos pabaigos

Statistika

__utmz

 

Collects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics.

6 mėnesiai

Statistika

cws

 

To ensure the functionality of the website by improving the user's experience.

Iki sesijos pabaigos

Funkcinis

orlentpl_font_size

 

To ensure the functionality of the website by improving the user's experience (to remember, e.g., the changes made to the font size).

7 dienos

Funkcinis

 

 ​

 ​​​​​​

 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai