Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1.  Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Akcinės bendrovės ORLEN Baltics Retail, į. k. 166920025, buveinės adresas J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius (toliau – mes) vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei mūsų valdomos interneto svetainės http://www.orlen.lt (toliau – Interneto svetainė)veikimo sąlygas.

1.2.  Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų klientai, Interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Šioje Politikoje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.

1.3.  Mes savo veiklos metu vadovaujamės šiais duomenų tvarkymo principais:

1.3.1.  Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.3.2.  Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

1.3.3.  Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.3.4.  Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.3.5.  Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.3.6.  Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

1.3.7.  Mes esame atsakingi už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turime sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

1.4.  Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1.  Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Jums lankantis Interneto svetainėje ir naudojantis mūsų paslaugomis ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.

2.2.  Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėje ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.

2.3.  Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

2.4.  Subjektai, kuriems mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, yra aprašyti prie kiekvienos duomenų tvarkymo veiklos.

2.5.  Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei nurodyti, subjektams:

2.5.1.  Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);

2.5.2.  Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

2.5.3.  Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;

2.5.4.  Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

3. Asmens duomenų tvarkymas kandidatų į darbo vietas atrankos tikslais

3.1.  Tuo atveju, jei nuspręsite kreiptis į mus siekdami dalyvauti personalo atrankoje, kaip duomenų valdytojas atrankos į darbo vietas tikslais tvarkysime tokius Jūsų kaip kandidato(-ės) pateiktus asmens duomenis:

3.1.1.  Vardas;

3.1.2.  Pavardė;

3.1.3.  Gimimo data;

3.1.4.  Gyvenamosios vietos adresas;

3.1.5.  El. pašto adresas;

3.1.6.  Telefono numeris;

3.1.7.  Darbovietės duomenys;

3.1.8.  Darbo patirtis;

3.1.9.  Užsienio kalbų mokėjimas;

3.1.10.  Gebėjimas dirbti kompiuterio programomis;

3.1.11.  Gebėjimas vairuoti;

3.1.12.  Profesinė patirtis;

3.1.13.  Išsilavinimas;

3.1.14.  Specializacija;

3.1.15.  Kandidatą rekomenduojančio asmens kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris);

3.1.16.  Kiti savanoriškai pateikti gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys duomenys.

3.2.  Teisiniai asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas – Jūsų sutikimas, duotas Jums pateikiant savo duomenis;  b) punktas - tvarkymas siekiant imtis veiksmų Jūsų kaip kandidato(-ės) iniciatyva prieš sudarant sutartį.

3.3.  Tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos teisės aktai numato papildomų apribojimų dėl to, kokia informacija apie kandidatus gali būti tvarkoma, mes užtikriname, kad būtų tvarkomi tik leidžiami tvarkyti Jūsų kaip kandidato(-ės) asmens duomenys.

3.4.  Atrankos į darbo vietą tikslais surinkti asmens duomenys yra perduodami tretiesiems asmenims, t.y. PKN Orlen grupės įmonėms ir duomenų bazės administravimą bei techninį aptarnavimą atliekančioms įmonėms, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojai.

4. Kontakto su klientais (juridiniais asmenimis) palaikymas

4.1.  Siekdami palaikyti kontaktą su savo klientais (juridiniais asmenimis), šiuo tikslu tvarkome tokius savo klientų atstovų (darbuotojų) asmens duomenis:

4.1.1.  Vardas;

4.1.2.  Pavardė;

4.1.3.  Pareigos;

4.1.4.  Telefono numeris;

4.1.5.  El. pašto adresas.

4.2.   Tvarkomi klientų atstovų (darbuotojų) asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, bet prie jų gali būti sudaryta prieiga PKN Orlen grupės įmonėms ir duomenų bazės administravimą bei techninį aptarnavimą atliekančioms įmonėms, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojai.

5. Mokėjimo kortelių išdavimo sutarčių su klientais sudarymas, vykdymas ir įsiskolinimo valdymas

5.1.   Mes su savo klientais, pageidaujančiais gauti mokėjimo korteles, sudarome sutartis, jas vykdome ir, prireikus, valdome susidariusį įsiskolinimą. Atitinkamai, mokėjimo kortelių išdavimo sutarčių sudarymo, vykdymo ir, esant poreikiui, įsiskolinimo valdymo tikslais tvarkome tokius klientų, sudariusių sutartis dėl mokėjimo kortelių išdavimo, asmens duomenis:

5.1.1.  Vardas;

5.1.2.  Pavardė;

5.1.3.  Asmens kodas;

5.1.4.  Gimimo data;

5.1.5.  Amžius (gimimo metai);

5.1.6.  Gyvenamoji vieta (adresas);

5.1.7.  Telefono numeris;

5.1.8.  El. pašto adresas;

5.1.9.  Darbovietės duomenys.

5.2.  Tvarkomi klientų asmens duomenys yra perduodami tretiesiems asmenims, t.y. PKN Orlen grupės įmonėms ir duomenų bazės administravimą bei techninį aptarnavimą atliekančioms įmonėms, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojai.

6. Žaidimų, loterijų ir kitų panašaus pobūdžio konkursų bei renginių organizavimas

6.1.  Žaidimų, loterijų ir kitų panašaus pobūdžio konkursų bei renginių organizavimo tikslais mes tvarkome tokius jų dalyvių asmens duomenis:

6.1.1.  Vardas;

6.1.2.  Pavardė;

6.1.3.  Gyvenamoji vieta (adresas);

6.1.4.  Telefono numeris;

6.1.5.  El. pašto adresas.

6.2.  Duomenys gaunami tiesiogiai iš žaidime, loterijoje ar kitame panašaus pobūdžio konkurse bei renginyje dalyvaujančio asmens yra perduodami tretiesiems asmenims – VMI, žaidimų, loterijų organizavimo partneriams, o taip pat PKN Orlen grupės įmonėms ir duomenų bazės administravimą bei techninį aptarnavimą atliekančioms įmonėms, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojai.

7. Tiesioginė rinkodara

7.1.  Klientų ir kitų davusių sutikimą asmenų atžvilgiu vykdome tiesioginę rinkodarą – priklausomai nuo asmens pasirinkimo siunčiame reklaminio pobūdžio pranešimus el. paštu ir/ar telefonu. Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu tvarkome tokius asmens duomenis:

7.1.1.  Vardas;

7.1.2.  Pavardė;

7.1.3.  Gyvenamoji vieta (adresas);

7.1.4.  Telefono numeris;

7.1.5.  El. pašto adresas.

7.2.   Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu teisiniu pagrindu yra duotas sutikimas.

7.3.  Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl pranešimų siuntimo el. paštu ir/ar SMS žinutėmis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

7.4.  Duomenys gaunami tiesiogiai iš klientų ar kitų sutikimą davusių asmenų ir nėra perduodami tretiesiems asmenims, bet prie jų gali būti sudaryta prieiga PKN Orlen grupės įmonėms ir duomenų bazės administravimą bei techninį aptarnavimą atliekančioms įmonėms, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojai.

8. Vaizdo stebėjimas

8.1.  Mes vykdome vaizdo stebėjimą mūsų degalinių tinklo parduotuvių prekybinėse patalpose (apimant ir kasos zoną) bei degalinės teritorijoje, duomenų valdytojo buveinės patalpose, todėl galite patekti į vaizdo stebėjimo lauką lankydamiesi mūsų tinklo degalinėse ar buveinės patalpose. Apie vaizdo stebėjimą tokiu atveju papildomai būsite informuoti mūsų iškabintų informacinių lentelių.

8.2.  Vaizdo stebėjimo tikslas – užtikrinti mūsų darbuotojų ir klientų saugumą, apsaugoti darbuotojams, bendrovei ir jos klientams priklausantį turtą.

8.3.  Prie tvarkomų vaizdo duomenų gali būti sudaryta prieiga IT aptarnavimą atliekančioms įmonėms, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojai.

8.4.  Vaizdo duomenis galime pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymus ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

9. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

9.1.  Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

9.2.  Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Saugojimo terminas

Kandidatų į darbo vietas atranka

Gavus atrankos dalyvio sutikimą – 2metai nuo duomenų gavimo. Kitu atveju - iki atrankos į darbo vietą pabaigos.

Duomenų valdytojo darbuotojų ir klientų saugumo užtikrinimas, darbuotojams, duomenų valdytojui ir jo klientams priklausančio turto apsauga (vaizdo stebėjimas)

90 dienų.

Kontakto su klientais (juridiniais asmenimis) palaikymas

5 metai nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos.

Mokėjimo kortelių išdavimo sutarčių su klientais sudarymas, vykdymas ir įsiskolinimo valdymas

10 metų nuo sutarties nutraukimo dienos.

Žaidimų, loterijų ir kitų panašaus pobūdžio konkursų organizavimas

3 metai nuo sutikimo gavimo dienos. Laimėtojų duomenys buhalterinės apskaitos tikslais tvarkomi 10 metų nuo laimėtojų nustatymo dienos.

Tiesioginė rinkodara

5 metai nuo sutikimo gavimo dienos.


9.3.  Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Jūsų kaip duomenų subjekto teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuoti.

9.4.  Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

10. Jūsų teisės

10.1.  Jūs turite teisę bet kada, pateikę mums prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų.

10.2.  Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

10.3.   Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą Akcinei bendrovei ORLEN Baltics Retail el. paštu info@orlen.lt ar paštu siųsdami J. Jasinskio g. 16 B, LT-03163 Vilnius, arba tiesiogiai atvykę nurodytu buveinės adresu.

11. Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas

11.1.  Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@orlen.lt.

11.2.  Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai.

12. Informacija apie naudojamus slapukus

12.1.  Jums lankantis Interneto svetainėje, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą, kuris atitiktų Jūsų poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

12.2.  Slapukų pagalba mes siekiame užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.

12.3.  Slapukus, naudojamus mūsų Interneto svetainėje, galima sugrupuoti į šiuos tipus:

12.3.1.  Svetainės veikimui būtini (griežtai privalomi) slapukai yra skirti tam, kad Interneto svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių konkrečios svetainės sričių;

12.3.2.  Veiklos (analitiniai) slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti Interneto svetainės veikimą;

12.3.3.  Funkciniai slapukai leidžia svetainei įsiminti Jūsų pasirinkimus ir pateikti patobulintų bei labiau jūsų poreikiams pritaikytų funkcijų. Funkciniai slapukai taip pat įsimena Jūsų padarytus pakeitimus, pvz., tam tikro tinklalapio individualizavimą, taip pat kitais atvejais, pvz., kai žiūrite vaizdo įrašą ar mūsų tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka Jūsų veiksmų kitose svetainėse;

12.3.4.  Tiksliniai arba reklaminiai slapukai naudojami tam, kad Jums būtų rodoma įdomesnė ir Jūsų interesus labiau atitinkanti reklama, arba tam, kad tos pačios reklamos parodymų svetainėje skaičius būtų ribojamas. Šios rūšies slapukai taip pat naudojami reklamos kampanijos veiksmingumui matuoti. Šie slapukai gali būti naudojami siekiant įsiminti, į ką žiūrėjote, apsilankę svetainėje.

12.4.  Mūsų naudojami slapukai:

​Slapuko kategorija

Slapuko pavadinimas​

Slapuko tikslas​

Slapuko saugojimo terminas​​

​analitinis

​_utma
_utmb
_utmc
_utmz
_utmv
_utmt

​Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti; gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir puslapiui tobulinti

​2 metai
30 minučių
Iki uždarymo
6 mėnesiai
2 metai
10 minučių

​funkcinis

​TS01322c83

​Šie slapukai atsakingi už tinkamą duomenų perdavimą tarp serverių, palaikančių užklausas

​Iki svetainės uždarymo

​funkcinis

​orlentpl_font_size

​Svetainės funkcionalumui užtikrinti siekiant pagerinti vartotojo patirtį (nustatomas šrifto, rodomo interneto puslapyje, dydis)

​1 savaitė

​funkcinis

​DlaNiedowidzacych

​Svetainės funkcionalumui užtikrinti siekiant pagerinti vartotojo patirtį (nustatomas šrifto, rodomo interneto puslapyje, dydis)                                              

      1 savaitė


12.5.  Interneto svetainė gali naudoti trečiųjų šalių, tokių kaip „Youtube“, „Facebook“, „Google Analytics“, „DoubleClick“, „Adform“ ir kitų slapukus. Trečiųjų šalių slapukus teikia kiti subjektai nei Jūsų lankomos Interneto svetainės savininkas. Jei norite gauti daugiau informacijos apie trečiųjų šalių slapukų politiką ir valdymo galimybes, peržiūrėkite šių trečiųjų šalių slapukų politikas, pateikiamas atitinkamų trečiųjų šalių svetainėse.

12.6.  Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkę atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Jums gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1.  Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.2.  Mes neatsakome už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl Jūsų ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Jūsų žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Mes taip pat neatsakome už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetainės trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su mumis, Jumis ar kitais duomenų subjektais, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

13.3.  Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

13.4.  Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.

 ​​​

 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai